Tanpri idantifye tèt ou

Si w se yon pasyan New York City Health+Hospitals epi ou pa gen kòd aktivasyon w lan, tanpri rele MyChart Help Line nou an nan 1-844-920-1227 epi peze 1 pou asistans MyChart. Ekip nou an disponib 24 è sou 24 ak 7 jou sou 7.

Ou dwe yon pasyan ki te la deja pou w kreye yon kont MyChart. Si w se yon nouvo pasyan, rele 1-844-NYC-4NYC pou pran yon randevou.


Etap 1

Tout chan yo obligatwa.

MyChart kòd aktivasyon

Rantre Kòd Aktivasyon pèsonèl ou a (kòd ou pa fè diferans ant majiskil oswa miniskil). Ou p ap bezwen itilize kòd sa a apre ou fin konplete pwosesis enskripsyon an. Si ou pa gen yon kòd aktivasyon, tanpri rele MyChart Help Line nou an nan 1-844-920-1227 epi peze 1 pou asistans MyChart. Ekip nou an disponib 24 è sou 24 ak 7 jou sou 7.

xxxxx
-
xxxxx

Tanpri antre Kòd postal ou a.

xxxxx
Dat nesans

Rantre dat nesans ou nan fòma yo te montre w la, sa vle di itilize 4 chif pou ane a.

mm
/
jj
/
aaaa